زھراماسوری(ستارہ سرخ):سلام بہ بچھای ماھان،بخدادیگہ تحمل شنیدن

فحش وتھمت ندارم.این کامنت گذاشتم تابچھا جوابمو بدن.توروخدا من

تاحالا تل کدومتون رو بے اجازہ دادم؟تاحالاپشت سرکے حرف زدم؟تاحالا

بدی ب کدومتون کردم؟مدیون ھستید ب ھرکدومتون بدی کــــردم نگہ؟

جوابموحتمابدید.من باکسے مشکل ندارم ولے پروانہ ایرانپــــرست با اون

کارے کہ درحق من کردبخداقسم تازندہ ام نمی بخشمش و نفرینـــــش

میکنم.. اما با کس دیگری پدرکشتگی ندارم،من با هرکسی مشـــــــکل

داشته باشم پشت سرش حرف نمیزنم،جلوی خودش میگم.. آقای زارعی

اگه بلاگت آخر دموکراسیه چرا نمیگی اون هفته پروانه چیکار با من کرد؟

من با کسی کاری ندارم خدا جای حق نشسته.. واگذار میکنم به خـــــدا

کسی که بهم تهمت زده.خداحافظ

زهرا خانم همه ی بچه ها دیدن خودتم میتونی تو شماره های قــــــبلی

بخونی من از کارش اعلام تنفر کردم و روی خوش به اون به هیچ عنــوان

نشون ندادم.. حرفای من همونایی بود که رک و راست تو تلفن بهــــــت

گفتم.. خدارو شکر که سوء تفاهم ما برطرف شد.. موفق باشی